Urząd do Spraw Cudzoziemców

W 2007 roku swoje sprawowanie zakończył Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, w którego miejsce powstał istniejący do dziś Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zmiany te nastąpiły między innymi w związku ze zmianą ustawy o cudzoziemcach.

USDC jest organem administracji rządowej, a jego głównymi zadaniami są: wjazd cudzoziemców na teren RP, przejazd przez terytorium kraju, pobyt oraz wyjazd z Polski. Ponadto USDC jest odpowiedzialny za udzielanie międzynarodowej ochrony obcokrajowcom, wyrażania zgody na pobyt.

Ogólnie mówiąc – organ ten jest odpowiedzialny za szeroko pojętą pomoc cudzoziemcom, w której zakres wchodzi m.in.:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o udzielanie ochrony czasowej;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie i pozbawienie azylu;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o pozbawienie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej oraz o cofnięcie zgody na pobyt tolerowany;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie zadań Urzędu;
 • wykonywanie zadań powierzonych mu przy realizacji umów międzynarodowych o małym ruchu granicznym;
 • wykonywanie funkcji centralnego organu wizowego (COW) odpowiedzialnego za przeprowadzanie konsultacji wizowych zagranicznych i krajowych, w tym konsultacji elektronicznych;
 • świadczenie pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub korzystającym z ochrony czasowej oraz objęcie opieką faktyczną małoletnich cudzoziemców przebywającym w Polsce bez opieki, ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub pozbawienie azylu;
 • prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • kontrola wykonywanych przez wojewodów zadań w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji i uchodźstwa.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców udzielane są bezpłatne porady prawne.

Główna placówka Urzędu znajduje się w Warszawie, przy ul.Taborowej 33, lecz w każdym województwie znajdują się odpowiednie Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.