Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jednym z miejsc obsługi cudzoziemców jest znajdujący się w każdym województwie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6). Jakimi sprawami zajmuje się taka komórka organizacyjna?

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

W WSOiC można załatwić wszelkie sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, sprawy pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, przedłużania wiz, rejestracji zaproszeń oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Wydział prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz z zakresu aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska. Wydaje dokumenty podróży i pobytu dla cudzoziemców, prowadzi ewidencję zaproszeń, wydaje decyzje w sprawie pobytu na terytorium RP oraz zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

Ponadto do zadań Wydziału należy przyjmowanie wniosków o nadanie oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, czy udzielanie i rozliczanie dotacji na pomoc dla repatriantów oraz wydawanie decyzji w sprawie uznania za repatrianta, prowadzenie spraw z zakresu wynikającego z ustawy o repatriantach.