Transkrypcja aktu

Transkrypcja to nic innego, jak przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru polskiego. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Wniosek o rejestrację aktu i niezbędne dokumenty

Wniosek o rejestrację aktu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub poprzez pełnomocnika. Transkrypcja aktu urodzenia jest dokonywana najczęściej w związku z urodzeniem się dziecka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu umożliwienia wydania mu dokumentu paszportowego albo w związku z prowadzonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

Dokumentami, które należy złożyć w USC są:

  • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  • dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia zameldowania na pobyt stały na terenie działania USC,
  • zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego,
  • urzędowe tłumaczenie na język polski przedłożonego dokumentu zagranicznego, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Czy transkrypcja aktu jest obowiązkowa? Przez kogo powinno zostać wykonane tłumaczenie?

Zaznaczmy, że wymieniony proces nie jest obowiązkowy, lecz dobrowolny. Oznacza to bowiem, że osoba, która posiada zagraniczny akt stanu cywilnego, potwierdzający np. urodzenie dziecka, nie ma obowiązku wnioskowania o transkrypcję aktu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konsula.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dostosowanie pisowni, sprostowania i uzupełnienia

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Akt urodzenia po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli wstępni (rodzice) osoby, której akt dotyczy, posiadają sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa).

Od umiejscowienia aktu stanu cywilnego pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 50 zł. Pozostałe koszty, to koszty tłumacza przysięgłego oraz ewentualnego wynajęcie pełnomocnika.