Założenie spółki przez cudzoziemca

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Sytuacja dotycząca wymogów nie jest specjalnie skomplikowana, a wszystkie za i przeciw zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Czy każdy cudzoziemiec może założyć w Polsce własne przedsiębiorstwo?

Cudzoziemcy coraz chętniej chcą zakładać w Polsce własne przedsiębiorstwa i nie ma ku temu wielu przeszkód, a najwięcej możliwości daje założenie sp. z o.o. , którą może otworzyć praktycznie każdy cudzoziemiec.

Głównym kryterium, od którego zależy możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności na terenie RP jest to, skąd cudzoziemiec pochodzi. Osoby pochodzące z państw Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą prowadzić działalność dokładnie na takich zasadach, jak obywatel polski.

Również na takich samych zasadach jak rodzimi Polacy, działalność mogą prowadzić obcokrajowcy, którzy posiadają:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) lub art. 159 ust. 1 (zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną),
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
  • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  • będący członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadający Kartę Polaka.

Jeśli obcokrajowiec nie zalicza się do żadnej z powyższych grup, również może prowadzić działalność na terenie Polski. W tym przypadku występują jednak pewne obostrzenia. Taka osoba musi ograniczyć się do prowadzenia spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma możliwości, aby cudzoziemiec w takiej sytuacji założył działalność w formie spółki jawnej lub partnerskiej.

W niektórych przypadkach umowy międzynarodowe mogą w regulować pewne kwestie na swój sposób. Ciekawostką jest to, że cudzoziemiec nie musi osobiście uczestniczyć w założeniu spółki – wówczas powinien ustanowić pełnomocnika, pamiętając, że niektóre spółki (np. komandytowa lub z o.o.) wymagają formy aktu notarialnego. Wówczas w takiej formie powinno być sporządzone pełnomocnictwo.