Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, lecz należy wiedzieć, iż sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat i właśnie co dekadę należy kartę wymienić. Na podstawie dokumentu zezwalające na pobyt w Polsce, obcokrajowiec może podjąć pracę tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej.

Dokumenty niezbędne do otrzymania zezwolenia na pobyt stały

W celu otrzymania zezwolenia na pobyt stały, obcokrajowiec udając się do urzędu wojewódzkiego, musi przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • 4 aktualne fotografie (spełniające określone wymogi),
 • ważny paszport zagraniczny,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która w przypadku zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł + 50 zł w przypadku pozytywnej decyzji w celu wydania karty pobytu.

Dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane od cudzoziemca

Mając na uwadze, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, ustawodawca w określonych przypadkach wymaga dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

 • w przypadku nieletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – odpis aktu urodzenia oraz kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego;
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską – odpis aktu urodzenia oraz kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego;
 • w przypadku posiadania polskiego pochodzenia – oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie;
 • w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim – aktualny odpis aktu małżeństwa wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, kopię dowodu osobistego małżonka; w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia oraz zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
 • w przypadku ofiary handlu ludźmi – dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie karne;
 • w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych – dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce;
 • w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany – dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce;
 • w przypadku udzielenia azylu w Polsce – dokument potwierdzający udzielenie azylu;
 • w przypadku posiadania ważnej Karty Polaka – kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu.

Według ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku sprawa powinna zostać rozpatrzona w przeciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów w wydziale właściwym dla cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.